Seminarium informacyjne nt. 2. naboru projektów seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (26 listopada 2019 r., Warszawa)

Zapraszamy na seminarium informacyjne na temat projektów typu seed money, które odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Podczas spotkania przedstawimy dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektów seed money i zasady obowiązujące w 2. naborze. Przedstawiciele trzech koordynatorów obszarów tematycznych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego omówią zasady preselekcji wniosków projektowych.

Seed money to małe projekty, które służą przygotowaniu propozycji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla jednego z obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych planu działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB).
Projekty seed money mogą skupiać się na dowolnym temacie wymienionym w planie działań strategii, niezależnie od oferty tematycznej 3 priorytetów programu IBSR.

Dzięki wsparciu z Seed Money będzie można ubiegać o finansowanie dużego projektu z jakichkolwiek unijnych, krajowych bądź innych źródeł finansowania.  Przy realizowaniu SUERMB wykorzystywać różne źródeł finansowania. Na przykład krajowe i europejskie programy finansowane z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz programów, takich jak HORYZONT 2020, program BONUS, program LIFE oraz programy edukacyjne i kulturalne). Projekty mogą również opierać się na innym międzynarodowym, krajowym lub regionalnym (publicznym lub prywatnym) źródle finansowania.

Informacje o naborze, program oraz rejestracja na spotkanie

Źródło: PARP