Instytucje otoczenia biznesu

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w skrócie COIE, jako oficjalny partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIiH) jest dla inwestorów oraz polskich eksporterów bezpośrednim partnerem na terenie woj. łódzkiego. Działania COIE mają na celu wzrost aktywności przedsiębiorstw z terenu naszego województwa na rynkach zagranicznych poprzez ułatwienie dostępu do informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim jak również inwestowania poza granicami Polski (w ramach tzw. usługi informacyjnej„pro-eksport”). Działania COIE mają również na celu zwiększenie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym w woj. łódzkim, poprzez dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej (inwestowania) w naszym regionie (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-biz”). Usługi COIE są bezpłatne. COIE towarzyszy inwestorom począwszy od wstępnej prezentacji ofert inwestycyjnych poszczególnych gmin i powiatów, aż po uruchomienie projektu inwestycyjnego. Usługi COIE obejmują następujące rodzaje informacji:

 • poszukiwanie najlepszego miejsca pod inwestycję w oparciu o potrzeby i wymagania inwestora (lokalizacja, infrastruktura, logistyka, siła robocza itp.)
 • zbieranie danych niezbędnych do opracowania studium wykonalności projektu (statystyki, potencjalni odbiorcy i dostawcy, ramy prawne, obciążenia podatkowe, dostępne zasoby siły roboczej)
 • organizacja przyjazdowych misji do województwa łódzkiego dla zagranicznych inwestorów, do wybranego powiatu/gminy (transport, organizacja spotkań, tłumaczenia)
 • wsparcie w negocjacjach w ramach rozpatrywanych lokalizacji pod inwestycje, pomoc w przygotowaniu pakietu zachęt
 • wynajdywanie dla firm – eksporterów z terenu województwa łódzkiego adresów potencjalnych partnerów handlowych na zagranicznych rynkach zbytu
 • organizowanie bezpłatnych spotkań i konferencji dla firm z terenu województwa łódzkiego zainteresowanych podejmowaniem eksportu na zagraniczne rynki

Wszelkie informacje udostępniane przez COIE podczas przygotowywania projektu inwestycyjnego są poufne.

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Promocji
Wydział Promocji Przedsiębiorczości
al. Piłsudskiego 8, pokój 1517, 90-051 Łódź,

promocja@lodzkie.pl

  +48 42 291 98 51
  +48 42 291 97 78

www.investinlodzkie.com
www.biznes.lodzkie.pl

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zajmuje powierzchnię 1339 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. to:

 • wysoki poziom pomocy publicznej,
 • atrakcyjne tereny inwestycyjne,
 • doskonałe położenie w centrum Polski,
 • bardzo dobra sieć komunikacyjna,
 • kompleksowa obsługa inwestora,
 • profesjonalny zespół,
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi,
 • 44 podstrefy,
 • 13 mld PLN nakładów inwestycyjnych,
 • 300 wydanych zezwoleń,
 • ponad 33 200 utworzonych nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem działalności w ŁSSE mogą skorzystać z pomocy publicznej sięgającej nawet 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez Strefę należą:

 • pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów,
 • wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Strefie,
 • przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty i nieruchomości objęte statusem Strefy,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świadczącymi usługi dla inwestorów,
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
 • promocja Strefy.

 

Kontakt:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź

info@sse.lodz.pl

  (+48) 42 676 27 53
  (+48) 42 676 27 54
fax: (+48) 42 676 27 55

www.sse.lodz.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR)

Jest jednostką wspierającą rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych z funduszy unijnych. Od 2001r. ŁARR pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. ŁARR zajmowała się obsługą następujących programów: PHARE STRUDER, PHARE RAPID, PHARE (2000,2001,2002 i 2003) SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.1, 2.2.1, 2.3), SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 2.3a), ZPORR (działanie 2.5 i 3.4). Obecnie Spółka pełni funkcję RIF wdrażając wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2). Spółka funkcjonuje również w Krajowym Systemie Usług dla firm z sektora MŚP, świadcząc usługi informacyjne, proinnowacyjne oraz finansowe – pożyczki, poręczenia. W ramach świadczenia usług finansowych prowadzony jest Regionalny Fundusz Pożyczkowy, a obecnie realizowany jest także program Inicjatywa Jeremie, w ramach którego pozyskano dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na pożyczki dla firm. Spółka angażuje się również w szereg działań, mających na celu zwiększenie możliwości rozwoju sektora MŚP w regionie łódzkim. Była inicjatorem i jednym z sygnatariuszy „Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego”. Była także koordynatorem projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „LORIS”, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych i Województwo Łódzkie. Celem projektu było tworzenie podstaw trwałego i zróżnicowanego rozwoju regionu, wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, wzrost efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych oraz funduszy pochodzących z innych zagranicznych i krajowych źródeł finansowania.

Ponadto ŁARR jest podmiotem świadczącym na zasadach komercyjnych kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem środków z funduszy programów POKL, RPO i POIG (w zakresie, w którym nie pełni funkcji RIF). Realizuje również szereg projektów własnych wspierających przedsiębiorczość w regionie.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ma status dużego przedsiębiorcy. ŁARR nie działa dla zysku, a wszelkie nadwyżki finansowe przeznacza na cele statutowe. W związku z powyższym występuje jako instytucja otoczenia biznesu (IOB), wspierająca rozwój gospodarczy regionu.

 

Kontakt:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź

kontakt@larr.lodz.pl

  (+48) 42 208 92 01
fax: (+48) 42 208 92 10

www.larr.lodz.pl

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Łodzi

Do zadań biura należy:

 • pozyskiwanie inwestorów w priorytetowych branżach (BPO, AGD, logistyka, biotechnologia, farmaceutyka oraz centra badawczo rozwojowe);
 • wspomaganie organizacyjne inwestorów w fazie przygotowania projektu oraz dalsza opieka w trakcie realizacji inwestycji;
 • przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście;
 • opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych;
 • wspieranie inwestorów strategicznych w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka poinwestycyjna;
 • wspieranie inwestorów lokalnych tworzących nowe miejsca pracy;
 • wspieranie podmiotów gospodarczych z terenu miasta;
 • inicjowanie działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość;
 • współpraca z uczelniami;
 • przygotowanie indywidualnych prezentacji Miasta pod potrzeby wskazanych inwestorów;
 • budowa i utrzymanie biznesowych relacji z inwestorami oraz innymi instytucjami publicznymi w Łodzi i w kraju, w tym m. in. z: PAIiH S.A., ŁSSE, Urzędem Marszałkowskim, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim i gminami ościennymi w zakresie obsługi i pozyskiwania inwestorów;
 • prezentowanie ofert inwestycyjnych miasta na branżowych targach;
 • rekomendowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do inwestowania w mieście.

 

Kontakt:

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź

boi@uml.lodz.pl

  (+48) 42 638 59 39
fax: (+48) 42 638 59 40

www.invest.lodz.pl


Data modyfikacji: 19.01.2022 r.