Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to teren przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w  SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT – od osób prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:

  • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
  • działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
  • darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
  • zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną.

Administracyjno-prawną podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, które wydaje Zarząd SSE.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, czyli kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego, mogą być:

  • koszty kwalifikowane nowej inwestycji pomniejszone o podatek VAT oraz podatek akcyzowy;

lub

  • dwuletnie koszty pracy, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej pomocy publicznej.

Maksymalna pomoc publiczna w woj. łódzkim, w tym w ŁSSE, wynosi 35 % kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw, 45 % kosztów kwalifikowanych dla średnich  przedsiębiorstw i 55 % kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw.

 

Szczegółowe zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy zostały określone w Ustawie o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 15 czerwca 2018 r., poz. 1162).

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada gminy/miasta w drodze uchwały może ustanowić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej tzw. pomocy de minimis.

Najczęściej rady gmin/miast wprowadzają zwolnienia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, które stanowi ogólnopolski program pomocowy oraz w ramach pomocy de minimis.

Rozporządzenie to ustala pułap pomocy de minimis w wysokości 200 tys. euro oraz 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego, dla jednego podmiotu gospodarczego przez trzy kolejne lata budżetowe. Pomoc tę oblicza się w ten sposób, że dodaje się pomoc uzyskaną w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających, a suma pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego).

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Działanie II.2. Internacjonalizacja  przedsiębiorstw (MŚP)

  • Wsparcie w ramach poddziałania ukierunkowane jest na zwiększenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym.

 

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

  • Wsparcie na zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach.
  • Wsparcie na wdrożenie technologii na zakup maszyn i urządzeń, które wprowadzają innowacje.

 

Poddziałanie II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP

  • Wsparcie w formie pożyczek na wdrożenie wyników B+R.

Wsparcie na wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów, w tym innowacje w ochronę środowiska.