Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to teren przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w  SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT – od osób prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:

 • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),

 • działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,

 • darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,

 • zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną.

Administracyjno-prawną podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, które wydaje Zarząd SSE.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, czyli kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego, mogą być:

 • koszty kwalifikowane nowej inwestycji pomniejszone o podatek VAT oraz podatek akcyzowy

lub

 • dwuletnie koszty pracy, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej pomocy publicznej.

Maksymalna pomoc publiczna w woj. łódzkim, w tym w ŁSSE, wynosi 35 % kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw, 45 % kosztów kwalifikowanych dla średnich  przedsiębiorstw i 55 % kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw.

Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną od ŁSSE w postaci zwolnienia od podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres od 10 do 15 lat. Działalności, które są wspierane przez ŁSSE to; produkcja, BPO/SSC/IT oraz badania i rozwój (R&D).

Kryteria ilościowe

Minimalna, wymagana wysokość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść, zależy od lokalizacji inwestycji, a dokładniej od stopy bezrobocia w wybranym przez niego powiecie, od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnieniu kryteriów ilościowych (wysokość nakładów) i jakościowych. Wysokość wymaganych nakładów inwestycyjnych może wynosić od 10 do 100 mln zł.

Im wyższa jest stopa bezrobocia w powiecie, tym niższa jest wymagana minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych. Im mniejsze jest przedsiębiorstwo, tym niższa jest wysokość minimalnych nakładów inwestycyjnych.

Poniesienie minimalnych nakładów inwestycyjnych, podanych w tabeli, jest jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia od podatku CIT lub PIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych w zależności od stopy bezrobocia w danym powiecie (Y) w porównaniu ze średnią krajową stopą bezrobocia na dzień 28 września 2020 r. (wg. Obwieszczenia Prezesa GUS ogłaszanego raz w roku we wrześniu):

Wielkość

firmy

Y = stopa bezrobocia w powiecie jako % średniej krajowej w 2020 r. wg GUS)
 Y≤60% 60 <Y≤100% 100 <Y≤130% 130 <Y≤160% 160 <Y≤200% 200 <Y≤250% Y>250%
Duża       L 100 mln 80 mln zł 60 mln zł 40 mln zł 20 mln zł 15 mln zł 10 mln zł
Średnia  M 20 mln 16 mln zł 12 mln zł 8 mln zł 4 mln zł 3 mln zł 2 mln zł
Mała       S 5 mln zł 4 mln zł 3 mln zł 2 mln zł 1 mln zł 0,75 mln zł 0,5 mln zł
Mikro     ES 2 mln zł 1,6 mln zł 1,2 mln zł 0,8 mln zł 0,4 mln zł 0,3 mln zł 0,2 mln zł
R&D + BPO 5 mln zł 4 mln zł 3 mln zł 2 mln zł 1 mln zł 0,75 mln zł 0,5 mln zł

Szczegółowe zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy zostały określone w Ustawie o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 15 czerwca 2018 r., poz. 1162).

Kryteria jakościowe

Dla przemysłu:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski

 • Wspieranie eksportu

 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego.

Dla działalności usługowej:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski

 • Wspieranie eksportu

 • Centra nowoczesnych usług dla biznesu.

Więcej na stronie ŁSSE: Zwolnienie z podatku

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada gminy/miasta w drodze uchwały może ustanowić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej tzw. pomocy de minimis.

Najczęściej rady gmin/miast wprowadzają zwolnienia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, które stanowi ogólnopolski program pomocowy oraz w ramach pomocy de minimis.

Rozporządzenie to ustala pułap pomocy de minimis w wysokości 200 tys. euro oraz 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego, dla jednego podmiotu gospodarczego przez trzy kolejne lata budżetowe. Pomoc tę oblicza się w ten sposób, że dodaje się pomoc uzyskaną w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających, a suma pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Działanie II.2. Internacjonalizacja  przedsiębiorstw (MŚP)

 • Wsparcie w ramach poddziałania ukierunkowane jest na zwiększenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym.

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

 • Wsparcie na zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach.

 • Wsparcie na wdrożenie technologii na zakup maszyn i urządzeń, które wprowadzają innowacje.

Poddziałanie II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP

 • Wsparcie w formie pożyczek na wdrożenie wyników B+R.

Wsparcie na wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów, w tym innowacje w ochronę środowiska.

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

Obejmują one darmowe szkolenia zawodowe specjalistów, których potrzebuje inwestor do swojego zakładu, wyposażenie, prace interwencyjne.

Więcej na stronie PUP: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Data modyfikacji: sierpień 2023 r.