Wsparcie ekspansji zagranicznej – trwa nabór w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

wpis w: Aktualności - pol | 0

Do 30 lipca 2020 r. można składać wnioski w konkursie na dofinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie, wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty klastrów lub ich członków. Budżet poddziałania 2.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynosi 28,5 mln zł.

W konkursie finansowanym ze środków UE maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych może wynosić nawet 10 mln zł, a wsparcie do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez koordynatora klastra dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • koszty administracyjne i wynagrodzenie personelu biorącego udział w projekcie,
  • usługi eksperckie, w tym m.in. badania rynkowe, audyt, badania ewaluacyjne,
  • usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT,
  • marketing,
  • zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji.

Członkowie klastra biorący udział w projekcie mogą sfinansować:

  • usługi doradcze i szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia,
  • udział w misjach gospodarczych,
  • udział w targach w charakterze wystawcy,
  • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  • promocję marek i produktów.

Więcej informacji: link.

Źródło: PARP