Tarcza 5.0 – dla wybranych branż

wpis w: Aktualności - pol | 0

Od 15 października będzie można wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na jej podstawie podmioty działające w branżach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii otrzymają wsparcie w postaci umorzenia składek oraz wypłaty świadczeń postojowych.

Tarcza 5.0 różni się od poprzednich tarcz antykryzysowych tym, że jest skierowana do firm działających w określonych branżach. Pomoc skierowana jest do firm, które nadal bardzo dotkliwie odczuwają kryzys i restrykcje wynikające z walki z epidemią COVID-19.

Podpisana przez Prezydenta ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej:

1. świadczenie postojowe

Prawo do świadczenia postojowego uzyskali przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

2. dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego będzie przysługiwało przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest:

  • transport turystyczny,
  • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
  • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

3. zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007).

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

 

Warunki każdej formy pomocy wraz z kodami PKD dostępne są na stronie ZUS

 

Źródło: ZUS, biznes.lodzkie.pl