Pożyczka na Inwestycje w MŚP

 

Dla kogo?:
Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w województwie łódzkim.

Pożyczkę na inwestycje w MŚP można przeznaczyć na:

  • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów, przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,
  • wsparcie rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (wprowadzaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do codziennej działalności, np. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne).

W ramach Inwestycji Końcowej, środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki w:

  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • kapitał obrotowy (do wysokości 30% pożyczki, przy czym jego przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z realizacją Inwestycji Końcowej oraz niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy).
    Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej w MŚP możliwe będą do sfinansowania jako element projektu.

Zasady i warunki udzielania pożyczki:

Kwota pożyczki: do 3.000.000,00 zł

Okres spłaty:
– do 60 miesięcy, dla Pożyczki w kwocie do 100.000,00 zł będącej mikropożyczką
– do 84 miesięcy, dla Pożyczki w kwocie od 100.000,01 zł do 3.000.000,00 zł

Okres karencji:
a. do 6 miesięcy, dla Pożyczki w kwocie do 100.000,00 zł
b. do 12 miesięcy, dla Pożyczki w kwocie od 100.000,01 zł do 3.000.000,00 zł
Oprocentowanie: 2% w skali roku, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Oprocentowanie na zasadach rynkowych jest stosowane w odniesieniu do podmiotów i branż, które są wykluczone z możliwości korzystania z pomocy de minimis/ pomocy publicznej albo wykorzystały dostępne limity. W takich przypadkach jest ono ustalane w wysokości stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych lub komunikatu zastępującego.

Brak innych opłat i prowizji
Wkład własny: nie jest wymagany
Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy,
blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Preferencje w finansowaniu:

Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przedsiębiorstwa:
– które posiadają – najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej – siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w jednym z 9 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie łódzkim: Kutno, Łask, Opoczno, Ozorków, Radomsko, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola lub
– których planowany projekt inwestycyjny będzie się wpisywał w co najmniej jedną regionalną inteligentną specjalizację określoną Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 aktualnej na dzień udzielenia wsparcia.

Partnerami Finansującymi, którzy podpisali umowę z BGK i udzielają pożyczki na inwestycje w MŚP :

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
Wnioski będzie można składać od dnia 25.06.2024 r.
Na ten moment na stronie www.larr.pl znajdują się dokumenty aplikacyjne, z którymi można się zapoznać i przygotować wniosek do złożenia.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 1 Maja 24 lok. 11, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Wnioski już można składać. Nabór trwa od 14.06.2024 r.
Szczegóły wraz z dokumentacją aplikacyjną znajdują się na stronie: www.kswp.org.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Piotrkowska 262 – 264, 90-361 Łódź.
Wnioski już można składać. Nabór trwa od dnia 12.06.2024 r.
Szczegóły wraz z dokumentacją aplikacyjną znajdują się na stronie: www.pfp.com.pl

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów.
Nabór będzie ogłoszony do dnia 10.07.2024 r. Strona: www.frgz.pl

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 5 pok. 22, 98-200 Sieradz.
Nabór już trwa. Od dnia 20.06.2024 r.
www.ocwp.org.pl

 

Pożyczka na inwestycje w MŚP jest udzielana ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego w Programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.01.06. Inwestycje w MŚP – IF, Priorytet FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.