Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze – 6.09.2017 r.

wpis w: Aktualności - pol | 0

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba
Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej
i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji
gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum
Gospodarczym.
Forum odbędzie się z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych, w dniu
6 września 2017 r., w Astanie. Wydarzenie to stanowi kluczowy element obecności Polski
w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.
Do udziału w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców,
w szczególności reprezentujących następujące branże:
· odnawialne źródła energii (w tym energetyka wiatrowa, technologie związane
z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego),
· energetyka tradycyjna i przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla,
· nowoczesne technologie wydobywcze, maszyny i urządzenia górnicze,
· czyste technologie węglowe,
· klastry energetyczne,
· budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych,
· digitalizacja rynku energii.
oraz inne branże, nie wpisujące się bezpośrednio w tematykę Astana EXPO 2017 m.in.
· sektor spożywczy,
· maszyn rolniczych,
· chemiczny,
· farmaceutyczny
Do udziału w Forum zaproszeni są także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz
innych organizacji. W ramach Forum zorganizowane zostaną panele dyskusyjne oraz sesje
spotkań B2B dla firm polskich i kazachstańskich.
Formularz zgłoszeniowy oraz agenda wydarzenia dostępne są na stronie:
https://expo.gov.pl