Ostatni dzwonek! Wsparcie ekspansji zagranicznej – klastry mogą sięgnąć po 8 mln zł

wpis w: Aktualności - pol | 0

Tylko do 15 listopada br. można składać wnioski w konkursie Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Celem konkursu jest sfinansowanie usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie oferty klastra lub jego członków na rynki zagraniczne. Premiowane są produkty i rozwiązania zaawansowane technologicznie. Konkurs skierowany jest do koordynatorów klastrów.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach klastrów o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki mogą otrzymać nawet 8 mln zł dofinansowania na projekty związane z wprowadzaniem lub wzmocnieniem oferty klastra (lub jego członków) na rynkach zagranicznych.

W założeniach programu główny nacisk położono na wspieranie internacjonalizacji produktów i usług zaawansowanych technologicznie. Wsparcie powinno skutkować aktywizacją członków klastrów za granicą poprzez tworzenie sieci kontaktów i umożliwianie wymiany wiedzy z partnerami zagranicznymi.

Maksymalny poziom wsparcia to 80 proc., przy czym całkowita wartość projektu podlegającego dofinansowaniu nie może przekroczyć 10 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie Klastrów.

W ramach wydatków kwalifikowanych dla koordynatora można starać się o dofinasowanie kosztów:

 • administracyjnych i wynagrodzeń dla personelu biorącego udział w projekcie,
 • usług eksperckich, w tym badań rynkowych, audytów, badań ewaluacyjnych,
 • usług na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT,
 • marketingu,
 • zarządzania zapleczem klastra,
 • organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia,
 • dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra można zaliczyć:

 • usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych,
 • udział w misjach gospodarczych,
 • udział w targach w charakterze wystawcy,
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • promocję marek i produktów.

Dofinansowanie można otrzymać także na udział w seminariach, kongresach i konferencjach oraz organizację pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

Więcej informacji: link

Źródło: PARP