Można już składać wnioski w programie „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”

wpis w: Aktualności - pol | 0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków na wybór podmiotów świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie krajowych zamówień publicznych. Konkurs realizowany będzie w podziale na dwa makroregiony, obejmujące województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz łódzkie, opolskie i śląskie. Nabór wniosków został wydłużony – z uwagi na negatywny wpływ pandemii wirusa na gospodarkę – i potrwa do 12 maja br. Budżet konkursu wynosi 5,15 mln zł.

Celem konkursu jest zwiększenie liczby małych i średnich firm startujących w polskich przetargach oraz efektywne wydatkowanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak aby przy konkurencyjnych cenach uzyskiwać produkty i usługi jak najlepszej jakości.

– Pomimo wprowadzonych zmian w prawie zamówień publicznych, polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu mają obawy związane z udziałem w przetargach. Najczęściej barierami są brak wystarczającej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz słaba znajomość procedur, która im towarzyszy. Działania podejmowane przez Agencję mają to zmienić – mówi Szymon Kurek, ekspert w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

Wnioskodawca będzie świadczył wsparcie dla przedsiębiorców na terenie jednego z dwóch poniższych makroregionów:

  • makroregion nr 3 – województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
  • makroregion nr 4 – województwa: łódzkie, opolskie, śląskie.

W pozostałych województwach (konkurs jest ogólnopolski) projekty zostały uruchomione już na początku marca.

Do udziału w konkursie zapraszamy m.in:

  • przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • organizacje związkowe i organizacje pracodawców.

Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie m.in.:

  • szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień,
  • szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych,
  • doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

 W nowym Prawie zamówień publicznych przewidzieliśmy szereg rozwiązań zmierzających do większego udziału firm w rynku zamówień publicznych. Mowa tu m.in. o odformalizowaniu procedury poniżej progów unijnych, czy wprowadzeniu mechanizmów negocjacyjnych pozwalających wykonawcom na bardziej aktywne kreowanie rozwiązań spełniających potrzeby Zamawiających. Niezmienne pozostaje jedno – to od wiedzy, przygotowania i aktywności wszystkich interesariuszy rynku zależy ostateczny kształt zamówieniowej rzeczywistości – dodaje Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Na co mogą liczyć wnioskujący?

Całkowity koszt projektów dla obu ww. makroregionów musi zamknąć się w kwocie 5 150 000 zł, a wysokość dofinansowania może wynieść do 90 proc. wartości projektów.

Więcej informacji: link.


Źródło: PARP