Kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – 3 września rusza nabór wniosków dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze województwa łódzkiego

wpis w: Aktualności - pol | 0

3 września rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP na tzw. ,,kapitał obrotowy” dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze województwa łódzkiego. Instytucją odpowiedzialną za realizację programu jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru oraz braku płynności finansowej.

Wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (tj. przychodów ze sprzedaży) o minimum 30% w okresie wybranego jednego miesiąca kalendarzowego w 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub w porównaniu do analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Wparcie jest udzielone w formie dotacji. Będzie ona bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przez okres co najmniej równy liczbie miesięcy, na które dofinansowanie ubiega się wnioskodawca. Ubiegać można się o dofinansowanie na 3 miesiące działalności. W przypadku złożenia wniosku we wrześniu to okres, na który można otrzymać wsparcie obejmuje październik, listopad oraz grudzień.

Termin składania wniosków:
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 3 września 2020 r. od godz. 10.00, a kończy 7 września 2020 r. o godz. 16.00.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu naboru, jeśli łączna kwota dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 130% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Sposób składania wniosków:
Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym IP w ramach naboru.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie również została udostępniona.
W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia liczby wniosków oceniony zostanie wyłącznie pierwszy.
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania w przypadku negatywnej oceny projektu.

Dofinansowanie:
Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach naboru wynosi 100%.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł.
Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 57 304 000 zł.

Niezbędne dokumenty:

 1. Zasady naboru
  – Ogłoszenie o naborze
  – Wezwanie do naboru
  – Kryteria wyboru projektów
  – Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności MŚP w ramach PO na lata 2014-2020
  – Tabela stawek jednostkowych
  – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
  – Wzór wniosku o dofinansowanie
  – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Źródło: COP