Internacjonalizacja działalności – PARP w czasie pandemii wprowadza kolejne udogodnienia w projektach korzystne dla beneficjentów

wpis w: Aktualności - pol | 0

PARP Informuje, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców (za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) wprowadza kolejne udogodnienia w projektach dotyczących umiędzynarodowienia działalności biznesowej.

Dotyczą one konkursów Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (2.3.3 POIR), Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (3.3.3 POIR) oraz Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW).

Wprowadzono dodatkowe możliwości dla projektów rozliczanych na podstawie tzw. kosztów rzeczywistych.

 1. Pomimo odwołania imprez targowych, za „kwalifikowalne” zostaną uznawane będą wydatki wcześniej poniesione przez przedsiębiorców, tj.:
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach,
 • opłata rejestracyjna za udział w targach oraz opłata za wpis do katalogu targowego,
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty podróży służbowych pracowników (np. zaliczki poniesione w związku z rezerwacją hotelu).
 1. Za kwalifikowalne będą uznawane również koszty udziału w odwołanych szkoleniach.

Wydatki będą uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że beneficjent:

 • podjął zobowiązanie do ich poniesienia przed 11 marca 2020 r.,
 • udokumentuje brak możliwości odzyskania środków poniesionych w celu realizacji zadania odwołanego albo niemożliwego do zakończenia lub przedstawi odpowiednie oświadczenie,
 • przedstawi uzasadnienie odwołania zadania/ braku możliwości jego ukończenia. W szczególności chodzi o potwierdzenie, że zaistniały stan jest wynikiem siły wyższej (np. ograniczone możliwości wjazdu do danego kraju w związku z zagrożeniem koronawirusem);
 • udokumentuje wydatek na zasadach ogólnych, tj. w szczególności z uwzględnieniem wymagań właściwych wytycznych w zakresie dokumentowania wydatków oraz trybu wyboru wykonawcy.

Wydatki – na skutek odwołania wydarzeń – będą w większości przypadków niższe od wcześniej zakładanych w budżecie. Dlatego PARP zapewnia beneficjentom (przy projektach z wykorzystaniem pomocy de minimis), możliwość wykorzystania tych wolnych środków na inne zadania. Dotyczy to zarówno przesunięcia środków na inne zadania, bądź na realizację dodatkowych nowych zadań, nie przewidzianych dotąd w projekcie, a które dopuszcza dokumentacja konkursowa, tzn. ich realizacja będzie przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników rezultatu na zakładanym poziomie.

Kwestia rozliczeń projektów wg. kosztów ryczałtowych jest obecnie analizowana i opiniowana. PARP o zmianach będzie informowała w osobnym komunikacie.

Ponadto, niezmienne pozostają informacje dotyczące projektów, o których Agencja komunikowała 12 marca br. Zmiany te obejmują projekty rozliczane kosztami rzeczywistymi, jak i ryczałtowymi:

 • Przedłużenie okresu realizacji projektu i okresu kwalifikowalności wydatków na czas, który będzie niezbędny do zrealizowania przedsięwzięcia w zaplanowanym zakresie (rozumianym jako liczba i rodzaj zaplanowanych zadań).
 • Możliwość udziału w imprezach zaplanowanych w projekcie, ale odbywających się w późniejszym czasie (np. przyszłoroczne edycje targów).
 • Uwzględnienie możliwości udziału w imprezach innych niż wcześniej planowane, w tym również odbywających się na rynkach innych, niż te które pierwotnie zaplanowano w projekcie.
 • Przedłużenie terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu na czas ustalony indywidualnie i w zależności od konkretnej sytuacji, lub ponowne ustalenie ich wartości (w przypadku gdy ma to bezpośredni związek z pandemią).
 • Dopuszczenie możliwości wcześniejszego zakończenia projektu, wypłaty dofinansowania w zakresie ograniczonym do zadań zrealizowanych oraz odpowiedniego pomniejszenia wskaźników rezultatu.

Co jeśli trudno prognozować przyszłość?

Jeśli ze względu na stan pandemii nie ma obecnie możliwości na konkretyzację zadań projektu i ich terminów, należy przesłać do PARP (za pośrednictwem SL2014) odpowiednie pismo. Należy w nim zawrzeć przewidywane zmiany (i ich kierunek) wraz z informacją, że właściwy wniosek o zmianę zostanie złożony w momencie, gdy zaistnieje taka możliwość.

Skontaktuj się z nami

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Opiekunów Projektów w PARP. W przypadku projektów realizowanych w ramach konkursu „Go to Brand” zalecamy kontakt drogą elektroniczną – realizacja333@parp.gov.pl.

Źródło: PARP