InterEuropa – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie

 

Projekt pn. „InterEuropa – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie” dotyczy działań z obszaru umiędzynarodowienia działalności MŚP z województwa łódzkiego na terenie Europy. Istotą projektu jest wsparcie biznesu oraz stworzenie efektu synergii pomiędzy podmiotami systemu gospodarczego będącego motorem napędowym ekspansji zagranicznej podmiotów regionalnej gospodarki, a bezpośrednim rezultatem projektu będą zagraniczne kontrakty handlowe.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1: „Centrum Eksportu Europejskiego – hub eksportowy na Europę” – zadanie polega na wsparciu aktywności regionalnych firm w procesie internacjonalizacji, w poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych i inwestorów, nawiązywaniu relacji biznesowych, wymianie wiedzy i umiejętności, a także dostarczeniu informacji z zakresu warunków sprzedaży poszczególnych towarów i usług na rynki krajów europejskich. W ramach CEE powstanie Showroom oraz organizowane będą wydarzenia biznesowe o charakterze sieciująco/networkingowym w kraju i za granicą.

Zadanie 2: „Ekspansja – udział w międzynarodowych wydarzeniach targowo – wystawienniczych, połączonych z organizacją spotkań B2B” – zadanie polega na wsparciu aktywności regionalnych firm na obszarze Europy. W ramach działań przewiduje się udział w dziesięciu międzynarodowych wydarzeniach targowo-wystawienniczych co przyczyni się do zwiększenia szans dla uczestników poszczególnych wyjazdów na znalezienie partnerów i kontrahentów zagranicznych oraz nawiązania współpracy handlowej i wpłynie na pozytywne budowanie wizerunku firm oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Przewidziany jest wyjazd na branżowe wydarzenia należące do najbardziej prestiżowych na świecie, przyciągających setki wystawców oraz tysiące klientów biznesowych z całego świata.

GRUPY DOCELOWE:
Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy z województwa łódzkiego reprezentujący sektor MŚP, działający w ramach 6 regionalnych inteligentnych specjalizacji.

CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP na arenie międzynarodowej.

EFEKTY PROJEKTU:
W ramach projektu zostaną stworzone warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie internacjonalizacji, które pozwolą przedsiębiorcom działać na rynkach zagranicznych. Kluczowym efektem projektu będzie możliwość zdobycia lub poszerzenia sieci kontaktów zagranicznych, promocji produktów na największych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w Europie oraz wyposażenie w syntetyczną wiedzę odnośnie internacjonalizacji. Poprawa warunków i zapewnienia kompleksowości wsparcia w internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw w sposób bezpośredni i pośredni przełoży się na dywersyfikację oraz zwiększenie zasięgu eksportu MŚP z łódzkiego.

FINANSOWANIE:
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027.
Wartość projektu wynosi: 6 942 576,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 5 901 189,60 PLN

OKRES REALIZACJI:
1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2026 r.