Eksport i import w okresie I-II 2020 r.

wpis w: Aktualności - pol | 0

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2020 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 39,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,1% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Luty przyniósł bardzo dobre  wyniki. Jeszcze po styczniu dynamika eksportu wynosiła 0,4%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–II 2020 nasz eksport sięgnął tu 10,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 0,5% wyższy niż przed rokiem (w samym styczniu spadek sięgał 4,1%). Wynik lutego dawałby nadzieję, iż skutki spowolnienia w Niemczech postępującego w drugiej połowie roku 2019 nie będą nadmiernie dotkliwe w roku bieżącym. Niestety począwszy od marca spodziewane jest radykalne zmniejszenie eksportu, spowodowane wpływem koronawirusa na gospodarki naszych najważniejszych partnerów w tym Niemiec.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 12,3 mld EUR i okazał się o 5,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w samym styczniu notowany był tu jeszcze spadek sięgający 0,2%). Wyróżniały się tu wyniki osiągnięte w przypadku Francji (2,6 mld EUR, wzrost 12,8), Włoch (1,8 mld EUR, wzrost 4,0%) i Hiszpanii (1,1 mld EUR, wzrost 7,8). Niepokoił natomiast spadek sprzedaży do Holandii (-3,5% do 1,8 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 6,6 mld EUR i okazał się o 3,3% wyższy niż przed rokiem (w styczniu notowany był tu jeszcze spadek sięgający 2,5%). Umiarkowany wzrost dynamiki eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie spadków sprzedaży do Wielkiej Brytanii (2,3 mld EUR spadek o 7,2%) i Szwecji (1,1 mld EUR spadek o 0,5%), w części tylko rekompensowany wolno rosnącą sprzedażą do Czech (2,4 mld EUR wzrost o 3,1%). Ciekawie prezentuje się w początku tego roku wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (4,9 mld EUR spadek 1,8%), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (1,1 mld EUR wzrost o 1,9%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 2,3 mld EUR (wzrost o 13,6%), głównie do Rosji (1,1 mld EUR wzrost 6,9%), zaś do krajów rozwijających się – 3,0 mld EUR (wzrost o 22,5%).

W okresie I-II 2020 import ogółem wyniósł 38,6 mld EUR, co stanowiło wartość identyczną jak w analogicznym okresie roku ubiegłego (w styczniu wzrost sięgał 0,3%).

W pierwszych dwóch miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 8,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 4,0% niższy niż przed rokiem (w styczniu spadek wynosił 9,9%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 9,0 mld EUR i okazał się o 1,7% niższy niż w roku ubiegłym (dla stycznia notowano spadek na poziomie 6,6%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 1,9% do kwoty 1,8 mld EUR), Francji (o 1,7% do 1,4 mld EUR), Holandii (o 9,1% do 1,2 mld EUR) i Hiszpanii (o 1,9% do 0,9 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 3,7 mld EUR i okazał się o 5,0% niższy niż przed rokiem (w styczniu spadek wynosił 7,2%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (3,8 mld EUR wzrost 1,6%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (1,4 mld EUR wzrost o 12,3%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 3,0 mld EUR (wzrost o 3,7%), głównie z Rosji (1,1 mld EUR spadek o 6,9%), zaś z krajów rozwijających się – 10,7 mld EUR (wzrost o 5,2%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (5,1 mld EUR wzrost o 4,5%).

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Źródło: KIG