Dofinansowanie na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla MŚP

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

31 grudnia 2020 roku wystartował nowy konkurs kierowany do firm z regionu. Jeśli w Waszych przemyśleniach pojawił się pomysł na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych, polecamy dofinansowanie! Można uzyskać je, biorąc udział w naborze „Tereny inwestycyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest dla:
– Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:
– kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb własnych inwestora.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 grudnia 2020 r., a kończy 26 lutego 2021 r.

Miejsce składania wniosków
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

Najważniejsze dokumenty do aplikowania:

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Kryteria wyboru projektów

Wzór wniosku o dofinansowanie
Budżet projektu
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Pełna lista dokumentów oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy