Ankieta dla startupów pt. „Rozwój, wyzwania i bariery startupów: Mazowieckie i Lubelskie”

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., wspólnie z partnerami z Hiszpanii (lider projektu), Włoch, Litwy, Belgii, Francji, Łotwy i Polski realizuje projekt “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” o akronimie START EASY w ramach programu INTERREG EUROPE. START EASY to projekt rządu Katalonii, którego celem jest poprawa polityki regionalnej i dostarczenie inteligentnych narzędzi, które umożliwią firmom rozpoczęcie działalności i rozwój, połączenie i integrację zasad „najpierw myśl na małą skalę”. Projekt ma na celu:

  • Poprawa polityk publicznych i regionalnych programów rozwoju.
  • Stworzenie środowiska umożliwiającego poprawę konkurencyjności biznesu.
  • Tworzenie inteligentnych narzędzi do łatwego i szybkiego zakładania firm.
  • Pozyskiwanie nowych narzędzi technologicznych, oraz ulepszanie proaktywnych usług administracji publicznej.

Na drodze do realizacji powyższych celów wraz z partnerami stworzyliśmy Ankietę dla startupów pt. „Rozwój, wyzwania i bariery startupów: Mazowieckie i Lubelskie Ankieta dla Startupów”.

Ankietę można znaleźć pod linkiem https://forms.office.com/r/fezau9uW2t.

 

Ankiet stanowi kluczowy element projektu START EASY (Interreg Europe), nad którym pracuje międzynarodowe konsorcjum partnerów. Są to podmioty tworzące i realizujące polityki publiczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także instytucje otoczenia biznesu i inni interesariusze ze wszystkich zakątków Europy – Hiszpanii, Włoch, Litwy, Belgii, Francji, Łotwy i Polski. Badanie jest podzielone na 6 sekcji. Odpowiedzi na pytania powinny zająć nie więcej niż 10 minut. Pytania zamknięte są jednorazowego wyboru chyba, że treść pytania mówi inaczej. Wyniki ankiety pomogą nam lepiej poznać uwarunkowania rozwojowe Państwa startupu, a także główne wyzwania i bariery jego wzrostu. Perspektywa ta pozwoli też zrozumieć sposób na poprawę polityk i instrumentów publicznych, które mają na celu wsparcie rozwoju Państwa startupu. Ankieta jest anonimowa, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w kontekście naszego projektu.

 

Źródło: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.